Avís legal - Negoci Actiu

Avís legal.

Denominació Social: Catalunya Impuls, S.L
Nom Comercial: Negoci Actiu
CIF: B66358094
Telèfon: 937 762 548
e-Mail: info@negociactiu.cat
Inscrita en el Registre: Mercantil de Barcelona
Nom de domini: www.negociactiu.cat

Objecte.- El seu objecte és la intermediació del comerç, serveis de publicitat, relacions públiques i similars així com l’explotació electrònica per compte de tercers. Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat ja directament, ja indirectament, fins i tot mitjançant la titularitat d’accions o participacions en altres societats d’objecte idèntic o anàleg.

1.- Usuaris: L’accés a/o ús del lloc web de CATALUNYA IMPULS, SL, (des d’ara L’EMPRESA) atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

2.- Ús del lloc web, els seus serveis i continguts: L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús del Web amb finalitats il·lícites o lesius contra L’EMPRESA o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès
 • Qualsevol vulneració dels drets de L’EMPRESA o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
 • La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
 • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin perjudici al lloc web de L’EMPRESA

3.- Modificació unilateral: L’EMPRESA podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del lloc web.

4.- Hiperenllaços: els llocs web que estableixin hiperenllaços (“hyperlinks”) amb les pàgines del present lloc web de L’EMPRESA s’han d’abstenir de reproduir aquestes pàgines. Queden expressament prohibits els enllaços marc, els enllaços profunds i els enllaços d’imatge o qualssevol altres que puguin atemptar contra els drets propietat de L’EMPRESA, com ara serien la competència deslleial, la publicitat il·lícita, els drets de propietat intel·lectual i industrial, els drets d’imatge, l’honor, i la reputació comercial o similars. Igualment, s’hauran d’abstenir d’utilitzar signes distintius, noms comercials, rètols, informacions o qualsevol altre contingut propi del lloc web, llevat la indicació que formi part del propi enllaç (“link”) i sempre que això estigui emparat legal i/o contractualment, per exemple sota la nostra política de marca, especialment, en els casos de confusió o associació. L’anterior es fa extensiu al seu ús a metaetiquetes, paraules clau o similars, inclòs el seu ús específic en cercadors. En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que L’EMPRESA ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina en la qual figuri l’hiperenllaç, metaetiquetes, paraula clau o similars, ni tan sols que consent la inclusió d’aquests, excepte autorització expressa.

5.- Exclusió de Garanties i responsabilitat: L’EMPRESA, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de responsabilitat, manteniment i efectiu funcionament del web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La falta d’utilitat, adequació o validesa del web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

6.- Durada: La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, es reserva el dret a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del web o de qualsevol dels serveis que l’integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

7.- Propietat Intel·lectual: Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el web, ha de notificar aquesta circumstància a L’EMPRESA indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb què actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el web.
 • Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació. La marca i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

8.- Legislació aplicable i jurisdicció: Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a totes les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació del servei del web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.